Голова комісії

Мацикур Галина Володимирівна

Склад комісії:

1.                   Мацикур Галина Володимирівна

2.                   Лукашук Петро Федорович

3.                   Ісаєва Сонічева Світлана Євгеніївна

4.                   Коневич Ольга Володимирівна

5.                   Чайка Ольга Омелянівна

6.                   Мостецька Ярослава Ярославівна

7.                   Дубровіна Тетяна Сергіївна

8.                   Балушевська Олександра Богданівна

9.                   Грухіна Тетяна Ярославівна

10.               Стронський Микола Генріхович

11.               Каплун Ірина Василівна

12.               Черниш Наталія Андріївна

13.               Зуб Лілія Василівна

14.               Воєвода Ірина Ігорівна

15.               Лясота Марта Володимирівна

16.               Щербанюк Ігор Миколайович

Завдання комісії

 Головним завданням державної політики у туристичній та курортно-рекреаційній сфері є забезпечення її розвитку за рахунок підвищення якості національних туристичних пропозицій до рівня міжнародних стандартів та формування іміджу України як туристичної держави. Це створює необхідність удосконалення сучасної системи кадрового забезпечення сфери туризму та підвищення рівня професіоналізму працівників. Саме тому в системі освіти України все більше уваги приділяється проблемам удосконалення підготовки професійних кадрів у сфері туризму. На розв‘язання цього завдання спрямована робота циклової комісії туризму і туристичного обслуговування.

Коротка історія комісії

 1 вересня 2011 р. в зв‘язку із одержанням ліцензії на підготовку молодших спеціалістів з туристичного обслуговування, в Технічному коледжі було створено циклову комісію туризму і туристичного обслуговування. Членами її стали: Мацикур Г.В.(голова), Дубровіна Т.С., Грухіна Т.Я., Зуб Л.В. У 2012-2013 навч.році до складу комісії приєднались члени циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (до 2004 р. – суспільних дисциплін), багаторічним головою якої був Бабій З.М. — надзвичайно освічена, високогуманна людина. Тривалі роки викладачем суспільних дисциплін працювала Волощук П.П., яка прищеплювала студентам інтерес та повагу до славного минулого України. 

Перший набір в групу підготовки фахівців за спеціальністю 5.14010301 „Туристичне обслуговування" (напрям підготовки 6.140103 «Туризм») було здійснено у 2011/2012 н.р. Група нараховувала 28 чоловік (з них 15 — держзамовлення) (див. ФОТО 1. «ОТ –315 (набір 2011/2012 н.р.). Староста — Настя Лісовська, керівник групи – Оніщук І.В.»). У 2012/13 н.р. на спеціальність здійснено набір групи ОТ-115. Староста — Юля Мурган. Керівник групи Мацикур Г.В. ( ФОТО 2: «ОТ-115. (набір 2012/2013 н.р.)..».

У 2013/14 р. до туристичної спільноти приєдналась група Лясоти М.В. Староста – Маркевич Аліна. ФОТО 3: «ОТ-115 (набір 2013/14 н.р.).

У 2014/15 н.р. новонабрану групу майбутніх туристичних фахівців очолила Каплун І.В. Староста Боднарюк Антоніна.

ОТ-115 (набір 2014/15 н.р.)

У 2015 р. нашу спільноту поповнили вісімнадцять активних, веселих і розумних вступників. Група Оніщук І.В., староста Софія Королюк.

ОТ-115 (набір 2015/16 н.р.)

На 1 січня в ТК ТНТУ імені І.Пулює на спеціальності «Туризм» навчається 4 групи в кількості 102 студенти.

2 січня 2015 р. було здійснено випуск першої групи у кількості 36 студентів – роки навчання 2011-2015, керівник групи Оніщук І.В. Всі вони успішно здали комплексний кваліфікаційний державний екзамен і поповнили лави працівників туристичної галузі Тернопільщини або продовжили навчання у ТДПУ ім.І.Пулюя, ТАНГ та закладах Республіки Польської.

Випускний вечір першого випуску спеціальності «Туризм», лютий 2015 року

Робота комісії

Сфера послуг потребує фахівців нової генерації. Зараз у туристичному бізнесі цінуються працівники, здатні працювати для задоволення потреб споживачів, які вміють зрозуміти та задовольнити їх запити завдяки якісному обслуговуванню. Особливе значення мають знання декількох іноземних мов, ділової етики, володіння комп’ютерною технікою та технологіями обслуговування згідно з сучасними стандартами якості обслуговування, готовність до поглиблення своїх фахових знань.

З метою досягнення високого рівня підготовки фахівців у сфері туризму, виходячи із завдань  Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки, спеціалісти циклової комісії виконують таку роботу:

 • створення відповідного навчально-методичного комплексу дисциплін з метою підвищення ефективності проведення занять;
 • використання і поширення інноваційних технологій навчання і виховання;
 • активізація творчого характеру, максимальної активності в діяльності педагогів і студентів;
 • створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчого пошуку;
 • підвищення якості знань студентів та їх зацікавленості навчально-виховним процессом;
 • всебічне охоплення учасників навчально-виховного процесу різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;
 • якісна підготовка і ведення ділової документації членами комісії;
 • робота по організації ефективного робочого місця викладача та студента у фахових кабінетах;
 • дотримання системи міжпредметних зв‘язків;
 • дотримання принципу науковості при викладанні дисциплін;
 • організація історико-дослідницької, туристичної, краєзнавчо-пошукової діяльності студентів;
 • організація самостійно-позаурочної роботи студентів;
 • вдосконалення форм і методів контролю знань студентів;
 • громадянське виховання;
 • профорієнтаційна робота тощо.

Вже із першого курсу під час вивчення дисципліни «Вступ до фаху» під керівництвом Лясоти М.В. студенти створюють основу для вивчення інших фахових дисциплін, знайомляться з базовим глосарієм туристичних дисциплін, основними функціями і умовами розвитку туризму, його місцем в суспільстві та господарській системі, принципами його класифікації).

На заняттях з менеджменту під керівництвом Щербанюка І.М. студенти здобувають теоретичні і практичні знання з наукового управління туризмом

Ерудованих випускників готують Ісаєва Сонічева С.Є., Мостецька Я.Я., Воєвода І.І.,

Черниш Н.А., Мацикур Г.В., Коневич О.В.

Викладач Ісаєва Сонічева С.Є. вчить мислити соціологічно, засвоїти широкий погляд на речі – а отже, розвивати й плекати свою уяву.

Використання т.з.н. полегшує процес засвоєння матеріалу. Заняття з історії проводить Мацикур Г.В.

Вивчення суспільства через культурологічні процеси особливо важливе сьогодні, адже сприйняття його лише через економічні та політичні процеси збіднює людство. Заняття проводить Коневич О.В.

Прилучення студентів до правової культури збагачує їх духовне життя. Водночас знання ними своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадську активність та загострює почуття непримиренності до негативних явищ. Заняття з основ правознавства проводить Лукашук П.Ф.

Вивчення Основ філософських знань із Мостецькою Я.Я. збагачує культуру мислення студентів

(Фото Викладач Каплун І.В. на заняттях з етики прагне створення умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури, а також культури поведінки студентів)

Заняття з дисципліни «Психологічний практикум» викладача Каплун Ірини Василівни. Тема: «Подолання комунікативних бар’єрів»

Вивчення національних особливостей невербальної комунікації допомагає почуватися своїм серед чужих.

Перший урок, присвячений українському прапору, у 2013/14 н.р. проводять викладачі Воєвода І.І., Черниш Н.А.

Заняття з Технології та організації туристичної діяльності

Заняття з географії в студентів І курсу

ДПА з Історії України

Щорічною традицією стало відзначення Міжнародного дня туризму та участь у Західноукраїнській регіональній туристичній виставці.

Відзначаємо Міжнародний день туризму

Стенд Технічного коледжу представлений на Західноукраїнській туристичній виставці

Захист курсових робіт.

Навчальним планом туристичної спеціальності передбачено виконання студентами курсових робіт з дисциплін "Географія туризму України" і "Технологія та організація туристичного обслуговування". Курсова робота відіграє значну роль у розвитку навичок самостійної творчої роботи студента, сприяє поглибленню і узагальненню знань, одержаних студентом, застосуванню цих знань у практичній діяльності.

Останнім, важливим етапом виконання курсової роботи є її захист

По завершенню терміну навчання студенти спеціальності здають кваліфікаційний комплексний державний екзамен та державний екзамен з іноземної мови.

Кваліфікаційний комплексний державний екзамен

Методична робота

Членами циклової комісії велика увага приділяється методичній роботі. Вона спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Метою роботи є удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах. 

З метою якісної підготовки фахівців члени циклової комісії  забезпечують якісне проведення кожного навчального заняття та ефективно застосовують власно створені друковані та електронні матеріали.

Протягом 2011/14 рр. було видано ряд посібників та методичних вказівок для студентів Технічного коледжу ТНТУ:

-          Мацикур Г.В. Всесвітня історія: 1914 – 2013: Опорний конспект лекцій для І курсу. – Дванадцяте видання. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013.  – 136 с. (гриф МО);

-          Г.В.Мацикур. Історія України: 1914–2014 рр. Опорний конспект лекцій для студентів І курсу. –  Видання восьме. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 120 с.(гриф МО);

-          Мацикур Г.В. Історія України (від найдавніших часів до початку ХХ століття). Опорний конспект лекцій для студентів ІІ-ІІІ курсів. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 72 ст.;

-          Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія і організація туристичної діяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання  напряму підготовки 140103 "Туризм", спеціальності 5.14010301 "Організація туристичного обслуговування") / укладач Г.В.Мацикур. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 23 с.;

-          Мацикур Галина Володимирівна.Технологія і організація туристичної діяльності. Опорний конспект лекцій. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 184 ст.;

-          Мацикур Г.В. Історія туризму. Опорний конспект лекцій. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 94 ст.;

-          Мацикур Г.В. Основи музеєзнавства. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 56 ст.;

-          Мацикур Г.В. Організація краєзнавчої діяльності. Опорний конспект лекцій. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 94 ст.;

-          Мацикур Г.В., Лясота М.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичне країнознавство»;

-          Лясота М.В. Основи менеджменту.Опорний конспект лекцій.-Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя,2013.-112с.;

 

-          Лясота М.В. Основи менеджменту.Опорний конспект лекцій.-Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя,2013.-112с.;

-          М.В. Лясота Географія туризму України. Опорний конспект лекцій. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 123 с.;

-          Лясота М.В. Методичні вказівки до виконання самостійної та практично роботи із дисципліни "Географія туризму України"- Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя,2013.- 60 с.;

-          Лясота М.В., Мацикур Г.В. Методичні вказівки до написання рефератів та оформлення мультимедійних презентацій. - Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014.- 28с.;

-          Лясота М.В. Організація круїзного туризму (опорний конспект лекцій).-Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013.- 32 с.

-          Лясота М.В. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи із дисципліни «Основи менеджменту».– Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. –116 с.;

-          Мацикур Г.В., Лясота М.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичне країнознавство» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм", спеціальності 5.14010301 " Туристичне обслуговування", галузі знань 0201 «Культура») / Г.В.Мацикур; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя; Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013.

-          Методичні вказівки до проходження практики з технології та організації туристичної діяльності (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 020107 "Туризм", спеціальності 5.02010701 " Туристичне обслуговування", галузі знань 0201 «Культура») / М.В. Лясота; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя; Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013. – 27 с.

-          Дубровіна Т.Я. Опорний конспект лекцій з економічної та соціальної географії/ Т.Я. Лясота; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя; Тернопіль: ТК ТНТУ, 2011. –74 с.;

-          Щербанюк І.М. Методичні вказівки до проходження практики з Організації харчування та готельного обслуговування туристів.

-          Грухіна Т.Я. Подорож у казку Медоборів;

-       Культурологія: посібник для студентів / Укладач Коневич О.В. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. - 2014. – 124 с.

-          Виховні заходи для старшокласників та студентів / Упор. О.В.Коневич. Передм.О.Германа. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 256 с.

-          Духовіні обереги: сценарії виховних заходів, розроблених викладачами Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя/ (упорядкув. Та передм. Т.В.Бойчук, О.В. Літвінюк). – Тернопіль, Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, - Джура, 2013. – 80 с.;

-          Коневич О.В. Сценарій розважальної програми для викладачів коледжу «Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці»;

-          Колядки. Бог предвічний народився. Для мішаного хору./Укладач: Ольга Володимирівна Коневич. Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013. – 48с.;

-          Коневич О.В. Культурологія: Навчальний посібник (О.В.Коневич, І Я. Юркевич. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2013. - 88 с.

-          Коневич О.В Культурологія. Тестові завдання. Культурологічні загадки. Питання для самоперевірки;

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Соціологія. Методичні вказівки до семінарських занять. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2013. – 18 с.

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Істоія соціологічних вчень. Лекції. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2003. - 122с.

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Політологія. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2012. - 25с.

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Політологія. Конспект лекцій для студентів. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім.. Івана Пулюя, 2012. - 137с.

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Історія соціологічних вчень. Лекції. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2003. -122с.

-          Ісаєва Сонічева С.Є. Методичні вказівки до опрацювання питань, винесених на самостійну роботу студентів з дисципліни “Політологія”. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2012. - 60с.

-          Черниш Н.А. Опорний конспект лекцій з основ правознавства;

-          Воєвода І.І. Україна в роки Першої світової війни та Української революції (1917-21 рр.) – Опорний конспект в схемах і таблицях.

-          І.М.Щербанюк. Основи маркетингу. Опорний конспект лекцій. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 85с.;

-          Щербанюк І.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація обслуговування туристів в готелях». – Тернопіль. Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 40 с.;

-          Щербанюк І.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація послуг харчування туристів». – Тернопіль. Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 55 с.;

-          Щербанюк І.М. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства». – Тернопіль. Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 67 с.

Члени циклової комісії прививають студентам здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну життєву позиції, розвивати лідерські якості, сприяють вихованню високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму, моральних якостей та бережливого ставлення до національних надбань в галузях матеріального і духовного виробництва, сприяють прищепленню студентам глибокої зацікавленості духовною скарбницею українського народу, витоками краєзнавства та історії, національно-культурною та природною спадщиною держави, сприяють оздоровлення, розвитку адаптивних можливостей організму.

В процесі виховання використовуються різні види роботи. Викладачі Мацикур Г.В., Лясота М.В. залучають студентів до активної туристичної діяльності: спелеоподорожі, сплави по Дністру, рафтинг на бурхливих річках, подолання Карпатських вершин і милування гірськими потоками і водоспадами, подорожі Україною та Європою.

На порозі спелеохати – готові до випробовувань в печері Млинки

Спелеорозвідка в печері

Бананову щілину у печері здолає не кожен